Back กลับ

สร้างแคมเปญประกาศ

สร้างแคมเปญที่ให้ Influencer เป็นผู้เลือกรับงาน โดยกำหนดคุณสมบัติและงบประมาณที่ต้องการใช้ได้เอง

1

สร้างคำสั่งงาน และกำหนด
วันส่งงานให้ Influencer

2

กำหนดงบประมาณ

3

กำหนดคุณสมบัติของ
Influencer

4

ประกาศแคมเปญให้ Influencer
ที่สนใจ
เข้ามารับงาน

5

แคมเปญจบ
เมื่อครบกำหนดเวลา
หรืองบประมาณ

6

ติดตามความสำเร็จของ
แคมเปญ
ได้ทุกวัน